Thiết kế - sản xuất sân khấu

POSM là một phần của chiến lược truyền thông - chiến lược truyền thông là một phần của marketing mix và marketing mix là một phần của quá trình xây dựng thương hiệu. Vì vậy POSM không chỉ đơn giản là ...cái kệ bày hàng!

► Sân khấu - quầy kệ sampling

► booth bán hàng (quầy bán hàng)

► Gondola head, Shopping trolley

► hanger, sensorgate, standee

Bảng hiệu alu,mica,hiflex, poster, tờ rơi, Sticker, dù quảng cáo